Algemene Voorwaarden

Artikel 1

1.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking na
ondertekening van het inschrijfformulier.

Artikel 2 Contributie

2.1 Betaling van de contributie geschiedt via SEPA incasso. (Europese landen en banken
voeren per 1 februari 2014 de Europese betaalmarkt in, ook wel Single Euro Payments Area
(SEPA) genoemd). Bij nieuwe leden wordt de eerste incasso op de 7e van de maand gedaan
De daarop volgende keren incasseren we op de 1e van de maand.

2.2 Bij het aangaan van het lidmaatschap dient het lid de noodzakelijke SEPA machtiging te
verstrekken.

2.3 Indien partijen een andere wijze van betaling zijn overeengekomen, dient het
verschuldigde bedrag binnen een termijn van 7 dagen na dagtekening van het
betalingsverzoek te zijn voldaan.

2.4 Indien er niet geïncasseerd kan worden zoals beschreven in artikel 2.1 of indien er niet
op tijd wordt betaald conform artikel 2.3 zijn wij gerechtigd om het lid de toegang tot Gympact
te weigeren. Dit ontslaat het lid echter niet van de betalingsverplichting.

Artikel 3 Opzegging

3.1 Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt
één hele kalendermaand.

3.2 Opzegging dient door het lid zelf te geschieden of door diens wettelijk
vertegenwoordiger.

Artikel 4 Risico en aansprakelijkheid

4.1 Gympact is niet aansprakelijk voor de door het lid te lijden schade of letsel. Alle door het
lid in Gympact ontplooide activiteiten geschieden voor eigen risico. Evenmin is Gympact
aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies of diefstal van zaken in haar gebouwen.

4.2 Voor zover de in het vorige lid uitgesloten aansprakelijkheid door de rechter niet wordt
aanvaard, is de eventuele aansprakelijkheid van Gympact beperkt tot de maximumuitkering
waarvoor zij haar aansprakelijkheid heeft verzekerd en wel tot het bedrag dat haar
assuradeur terzake van deze aansprakelijkheid uitkeert.

Artikel 5 Huisregels

5.1 Het lid dient zich te houden aan de volgende huisregels:

– De fitnessapparatuur en de overige voorzieningen dienen met de nodige zorg te worden
behandeld.
– Houd altijd rekening met andere leden die gelijktijdig gebruik maken van de voorzieningen.
– Op de apparatuur waarop zittend en liggend wordt geoefend dient een handdoek te worden
gebruikt.
– Verwijder waar nodig transpiratievlekken van de apparatuur na de oefeningen.
– Onthoud je van handelingen die het belang van Gympact schade kunnen toebrengen.
– Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers van Gympact op.
– Op de oefenvloer zal geen mobiel worden gebruikt.

5.2 indien het lid de huisregels niet naleeft zijn wij bevoegd om het lidmaatschap onmiddellijk
te beëindigen en de gebruiker de toegang tot Gympact te ontzeggen.

5.3 Mocht u om welke reden dan ook, verhinderd zijn om een afspraak bij personal
training na te komen, wilt u dit dan vroegtijdig maar in ieder geval uiterlijk 24 uur van tevoren
melden. Anders wordt de training in rekening gebracht.