Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Persoonlijk lidmaatschap

1.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking na ondertekening van het inschrijfformulier.

1.2 Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs.

1.3 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

1.4 Bij lid worden gedurende de lopende maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag in rekening gebracht, waarna per de eerste van de volgende maand het lidmaatschap in gaat. Personal Training Abonnementen gaan in op de 1e van de maand.

1.5 De minimumleeftijd om zelfstandig een abonnement af te sluiten is 18 jaar.

1.6 Abonnementsvormen voor Personal Training 1 op 2-4 dienen met minimaal 2 personen plaats te vinden. Bij verhindering van 1 van de 2 personen dient de afspraak te worden verplaatst. Mocht het lid toch willen trainen, kan er een losse 1 op 1 Personal Training worden gekocht.

1.7 Mocht het lid om welke reden dan ook, verhinderd zijn om een Personal Training afspraak na te komen, dient dit vroegtijdig, maar in ieder geval uiterlijk 24 uur van tevoren, te worden gemeld. Afzeggingen korter dan 24 uur van tevoren worden in rekening gebracht.

Artikel 2: Contributie

2.1 De betaling van het lidmaatschap wordt maandelijks afgelost middels SEPA automatische incasso. De verschuldigde contributie wordt per maand aan het begin van de maand geïncasseerd.

2.2 Indien er niet geïncasseerd kan worden zoals beschreven in artikel 2.1 zijn wij gerechtigd om het lid de toegang tot Gympact te weigeren. Dit ontslaat het lid echter niet van de betalingsverplichting.

2.3 Indien een factuur gewenst is ter administratie zullen wij die 14 dagen na betaling verzenden per e-mail.

2.4 Bij inschrijving ontvangt het lid een druppel om in te checken. De druppel brengt eenmalig €15,00 borg met zich mee en zal automatisch worden geïncasseerd.

Artikel 3: Openingstijden & Tarieven

3.1 Gympact is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Gympact zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.

Artikel 4: Pauzering van het lidmaatschap

4.1 Indien het lid als gevolg van een blessure of ziekte langer dan één maand in het geheel niet in staat is van de faciliteiten gebruik te maken, is het (uitsluitend op vertoon van een medische verklaring van een arts) mogelijk, het lidmaatschap tijdelijk te pauzeren. Het lidmaatschap kan voor maximaal 3 maanden worden gepauzeerd. Pauzering is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de pauzeperiode.

Artikel 5: Opzegging

5.1 Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (via een opzegformulier of via e-mail) worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt één hele kalendermaand.

5.2 Opzegging dient door het lid zelf te geschieden of door diens wettelijk vertegenwoordiger.

5.3 Bij opzegging en inlevering van de druppel wordt de €15,00 borg teruggestort.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

6.1 Gympact is niet aansprakelijk voor de door het lid te lijden schade of letsel. Alle door het lid in Gympact ontplooide activiteiten geschieden voor eigen risico. Evenmin is Gympact aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies of diefstal van zaken in haar gebouwen.

6.2 Voor zover de in het vorige lid uitgesloten aansprakelijkheid door de rechter niet wordt aanvaard, is de eventuele aansprakelijkheid van Gympact beperkt tot de maximumuitkering waarvoor zij haar aansprakelijkheid heeft verzekerd en wel tot het bedrag dat haar assuradeur terzake van deze aansprakelijkheid uitkeert.

6.3. Bij diefstal of verlies van een druppel wordt de borg ingehouden.

Artikel 7: Huisregels

7.1 Het lid dient zich te houden aan de volgende huisregels:

• Check in met de druppel bij binnenkomst.
• Volg de instructies van medewerkers van Gympact te allen tijde op.
• Berg persoonlijke bezittingen op in de daarvoor bestemde kluisjes in de kleedkamer.
• Het gebruik van een handdoek is verplicht.
• Het gebruik van een mobiele telefoon in de sportschool is niet toegestaan.
• Ongepast gedrag zoals intimidatie, schreeuwen of onnodig luid kreunen wordt niet getolereerd.
• Zorg er te allen tijde voor dat oefeningen geen gevaar vormen voor jezelf en voor andere leden.
• Reinig apparatuur en leg na gebruik alle materialen terug op de daarvoor bestemde plaatsen.
• Laat de kleedkamers en de sportzaal netjes achter, eten in de zaal is niet toegestaan.
• Personal Trainingen dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd.

7.2 Indien het lid de huisregels niet naleeft, zijn wij bevoegd om het lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen en de gebruiker de toegang tot Gympact te ontzeggen.